Jijian Xu
Postdoctoral Research Associate
jijianxu66@gmail.com
571-685-9828

Education

 • Ph.D. in Materials Physics and Chemistry, School of Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, China, 2019.
 • B.S. in Materials Science and Engineering, School of Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, China, 2014.

Research Interests

 • Energy Storage Materials and Devices
 • Aqueous Li-ion battery

Honors and Awards

 • National Scholarship for Excellent Graduate students (2018)
 • Excellent Graduate of Zhejiang Province

Selected Publications

Click on the Google Scholar to view all publications, citations, and H-index
(https://scholar.google.com.hk/citations?user=ylNy2ooAAAAJ)
 1. Jijian Xu, Jianqiao He, Wei Ding, Zhanglian Hong, Fuqiang Huang, Boosting the Stable Na Storage Performance in 1D Oxysulfide. Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1900170.
 2. Jijian Xu, Feng Xu, Meng Qian, Zhi Li, Peng Sun, Zhanglian Hong, Fuqiang Huang, Copper nanodot-embedded graphene urchins of nearly full-spectrum solar absorption and extraordinary solar desalination. Nano Energy, 2018, 53, 425-431.
 3. Jijian Xu, Wei Ding, Guoheng Yin, Zhangliu Tian, Shaoning Zhang, Zhanglian Hong, Fuqiang Huang, Capacitive Lithium Storage of Lithiated Mesoporous Titania. Materials today energy, 2018, 9, 240-246.
 4. Jijian Xu, Dong Wang, Heliang Yao, Kejun Bu, Jie Pan, Jianqiao He, Fangfang Xu, Zhanglian Hong, Xiaobo Chen, Fuqiang Huang, Nano Titanium Monoxide Crystals and Unusual Superconductivity at 11 K. Advanced Materials, 2018, 30, 1706240.
 5. Xiaolong Yao, Jijian Xu (co-first author), Zhanglian Hong, Gaoran Li, Xuewei Wang, Feng Lu, Weihua Wang, Hui Liu, Chengdu Liang, Zhan Lin, Weichao Wang, Metal/Graphene Composites with Strong Metal–S Bondings for Sulfur Immobilization in Li–S Batteries. The Journal of Physical Chemistry C, 2018, 122, 3263-3272.
 6. Jijian Xu, Feng Xu, Meng Qian, Fangfang Xu, Zhanglian Hong, Fuqiang Huang, Conductive Carbon Nitride for Excellent Energy Storage. Advanced Materials, 2017, 29, 1701674.
 7. Jijian Xu, Wei Ding, Wenli Zhao, Wei Zhao, Zhanglian Hong, Fuqiang Huang, In Situ Growth Enabling Ideal Graphene Encapsulation upon Mesocrystalline MTiO3 (M = Ni, Co, Fe) Nanorods for Stable Lithium Storage. ACS Energy Letters, 2017, 2, 659-663.
 8. Wujie Dong, Jijian Xu (co-first author), Chao Wang, Yue Lu, Xiangye Liu, Xin Wang, Xiaotao Yuan, Zhe Wang, Tianquan Lin, Manling Sui, IWei Chen, Fuqiang Huang, A Robust and Conductive Black Tin Oxide Nanostructure Makes Efficient Lithium-Ion Batteries Possible. Advanced Materials, 2017, 29, 1700136.
 9. Jijian Xu, Zhangliu Tian, Guoheng Yin, Tianquan Lin, Fuqiang Huang, Controllable reduced black titania with enhanced photoelectrochemical water splitting performance. Dalton Transactions, 2017, 46, 1047-1051.
 10. Jijian Xu, Wujie Dong, Changsheng Song, Yufeng Tang, Wenli Zhao, Zhanglian Hong, Fuqiang Huang, Black rutile (Sn, Ti) O2 initializing electrochemically reversible Sn nanodots embedded in amorphous lithiated titania matrix for efficient lithium storage. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 15698-15704.
 11. Guilian Zhu, Jijian Xu (co-first author), Wenli Zhao, Fuqiang Huang, Constructing black titania with unique nanocage structure for solar desalination. ACS applied materials & interfaces, 2016, 8, 31716-31721.

Conference Proceedings

 1. The 2nd International Symposium on Energy Conversion and Storage, 15-17 June. 2016, Xiamen, China. Black Rutile of (Sn,Ti)O2 for Efficient Lithium Storage, (BEST POSTER AWARD).
 2. Materials Electrochemistry: Fundamentals and Applications,13-15 Jan. 2018, Shenzhen, China. Conductive Carbon Nitride for Excellent Energy Storage.

Recent Posts