Ting Jin

Ting Jin
Visiting Ph.D student from Nankai University

tjin12@umd.edu
240-413-0597

Education

 • Ph.D candidate in College of Chemistry, Nankai University, Tianjin, China
 • B. S. in School of Chemistry and Materials Science, Northwest University, Xi’an, China, 2015

Research Interests

 • Cathode materials for Na-ion batteries
 • Flexible full-cell for Na-ion batteries
 • Anode materials for K-ion batteries

Research Experience

 • Design and fabrication of flexible full-cell for Na-ion batteries. 2018.
 • Exploration the potassium storage mechanism in porous V2O3 nanofibers, 2017-2018
 • Investigation of NaVPO4F nanofibers for Na-ion batteries, 2016-2017.

Publications

 1. Ting Jin, Haixia Li, Yang Li, Lifang Jiao, Jun Chen, Nano Energy 50 (2018) 462.
 2. Ting Jin, Yongchang Liu, Yang Li, Kangzhe Cao, Xiaojun Wang, Lifang Jiao, Advanced Energy Materials 7 (2017) 1700087.
 3. Ting Jin, Qingqing Han, Yijing Wang, Lifang Jiao, Small 14 (2017) 1703086.
 4. Huangxu Liϯ, Ting Jinϯ, Xiaobin Chen, Yanqing Lai, Zhian Zhang, Weizhai Bao, Lifang Jiao, Advanced Energy Materials 8 (2018) 1801418. (co-first author)
 5. Kangzhe Caoϯ, Ting Jinϯ, Li Yang, Lifang Jiao, Mater. Chem. Front. 1 (2017) 2213. (co-first author)
 6. Yongchang Liu, Yang Li, Hongyan Kang, Ting Jin, Lifang Jiao, Mater. Horiz. 3 (2016) 402.
 7. X. Wang, Y. Li, T. Jin, J. Meng, L. Jiao, M. Zhu, J. Chen, Nano Lett. 17 (2017) 7989.