Xiao Ji

Xiao Ji
Postdoctoral Research Associate

xiaoji@umd.edu
240-487-8472

Education

  • B.S in Electronic Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 2013
  • Ph.D in Electronic Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 2018

Research Interests

  • First-principles calculations on Li-ion batteries and supercapacitor
  • All-solid-state battery

Publications

  1. Xiao Ji, Kui Xu, Chi Chen, Bao Zhang, Houzhao Wan, Yunjun Ruan, Ling Miao, Jianjun Jiang*. Different charge-storage mechanisms in disulfide vanadium and vanadium carbide monolayer. Journal of Material Chemistry A, 2015, 3, 9909-9914.
  2. Xiao Ji, Kui Xu, Chi Chen, Bao Zhang, Yunjun Ruan, Jia Liu, Ling Miao*, Jianjun Jiang. Probing the electrochemical capacitance of MXene nanosheets for high-performance pseudocapacitors. Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 4460-4467.
  3. Wenqiang Zhang, Chuan Cheng, Peilin Fang, Bin Tang, Jindou Zhang, Guoming Huang, Xin Cong, Bao Zhang, Xiao Ji*, Ling Miao. The role of terminations and coordination atoms on the pseudocapacitance of titanium carbonitride monolayers. Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 4376-4384.
  4. Yang Liu, Yun Qiao, Wuxing Zhang, Zhen Li, Xiao Ji, Ling Miao, Lixia Yuan, Xianluo Hu, Yunhui Huang*. Sodium storage in Na-rich NaxFeFe (CN)6 nanocubes. Nano Energy, 2015, 12, 386-393.

Recent Posts