LOMSS
Main Menu

Clark School

Xiao Ji

Yvonne Chen
Department of Chemical and Biomolecular Engineering
Room 3210 Chemistry Building
Building #091
University of Maryland, College Park, MD 20742

E-mail: xiaoji@umd.edu
Phone: 240-487-8472


 

 

Education

  • B.S in Electronic Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 2013

 

Research Interests

  • First-principles calculations Li-ion batteries and supercapacitor

Research Experience

  1. First-principles study Metal oxide for Li-batteries. (2012-2014)
  2. First-principles study 2D materials for supercapacitor. (2014-2016)

Publications

  1. Xiao Ji, Kui Xu, Chi Chen, Bao Zhang, Houzhao Wan, Yunjun Ruan, Ling Miao, Jianjun Jiang*. Different charge-storage mechanisms in disulfide vanadium and vanadium carbide monolayer. J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 9909-9914.
  2. Xiao Ji, Kui Xu, Chi Chen, Bao Zhang, Yunjun Ruan, Jia Liu, Ling Miao*, Jianjun Jiang. Probing the electrochemical capacitance of MXene nanosheets for high-performance pseudocapacitors. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, (6), 4460-4467.
  3. Wenqiang Zhang, Chuan Cheng, Peilin Fang, Bin Tang, Jindou Zhang, Guoming Huang, Xin Cong, Bao Zhang, Xiao Ji*, Ling Miao. The role of terminations and coordination atoms on the pseudocapacitance of titanium carbonitride monolayers. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 4376-4384.
  4. Yang Liu, Yun Qiao, Wuxing Zhang, Zhen Li, Xiao Ji, Ling Miao, Lixia Yuan, Xianluo Hu, Yunhui Huang*. Sodium storage in Na-rich NaxFeFe (CN)6 nanocubes. Nano Energy, 2015, 12: 386-393.

 

ChBE home Home